Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetes kényszergyógykezelés alá került az erőszakos férfi

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés és garáz­da­ság miatt az elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét kez­de­mé­nyez­te annak a 41 éves békés­csa­bai fér­fi­nek, aki 2019 már­ci­u­sá­ban két alka­lom­mal is erő­sza­kos cse­lek­ményt köve­tett el. 

A férfi 2019. már­ci­us 22-én az esti órák­ban Békés­csa­ba egyik lakó­te­le­pi laká­sá­ba az ajtó berú­gá­sá­val hatolt be, majd für­dést köve­tő­en onnan távo­zott. Néhány nap­pal később, már­ci­us 26-án a haj­na­li órák­ban isme­rő­sét annak laká­sá­ban ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, és egy kés­sel a nya­kán meg­vág­ta. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás során az orr­csont­ja eltört, továb­bá a kopo­nyá­ja zúzó­dott és a nya­kán vágott seb is keletkezett.

A férfi haj­lék­ta­lan, mun­ká­ja, jöve­del­me nincs, és Német­or­szág­ban akart mun­kát vál­lal­ni, így fenn­áll a szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek a veszé­lye. A férfi ellen másik eljá­rás is folyik garáz­da­ság bűn­cse­lek­mé­nye miatt, továb­bá 2019. már­ci­us 25-én rend­za­va­rás és garáz­da­ság sza­bály­sér­té­sé­ben meg­ál­la­pí­tot­ták a fele­lős­sé­gét, így attól is lehet tar­ta­ni, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén hason­ló, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el.

A férfi kóros elme­ál­la­pot­ban, kábí­tó­szer okoz­ta elme­za­var­ban szen­ved, amely miatt nem isme­ri fel erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­nak a követ­kez­mé­nye­it, ezért a Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint az álta­la elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés miatt nem bün­tet­he­tő. A férfi azon­ban önma­gá­ra és mások­ra is veszélyt jelent soro­za­tos erő­sza­kos cse­lek­mé­nyei miatt, és tar­ta­ni kell attól, hogy újabb hason­ló cse­lek­ményt fog elkö­vet­ni. Emel­lett meg­ál­la­pít­ha­tó az is, hogy amennyi­ben bün­tet­he­tő lenne, úgy vele szem­ben a rész­le­te­zett cse­lek­mé­nyei miatt egy­évi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­nél súlyo­sabb bün­te­tést kel­le­ne kiszab­ni. Így annak elle­né­re, hogy a férfi nem bün­tet­he­tő, ese­té­ben fenn­áll­nak a kény­szer­gyógy­ke­ze­lés feltételei.

Erre tekin­tet­tel a Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a férfi elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek az elren­de­lé­sé­re az eljá­rás ide­jé­re. A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a férfi elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét elren­del­te. Annak vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben a fér­fit az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­be szállították.