Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatás a Magyar Nemzeti Arcvonallal összefüggésben folyamatban lévő büntetőeljárásban

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda és a Ter­ror­el­há­rí­tó Köz­pont által 2016. novem­ber 15. nap­ján a reg­ge­li órák­ban vég­re­haj­tott ház­ku­ta­tá­sok alap­ján a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 57 éves Pest megyei és egy 39 éves Jász-Nagykun-Szolnok megyei férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Győri Járásbíróságon.

A gya­nú­sí­tot­tak lakó- és tar­tóz­ko­dá­si helyén vég­zett ház­ku­ta­tá­sok során gép­ka­ra­bé­lyo­kat, söré­tes pus­kát, lőfegy­ver főda­rab­nak minő­sü­lő gép­pus­ka­csö­vet, 479 db illet­ve 4094 db lőszert és rob­ba­nó­anya­got talál­tak a rend­őrök, melyek alap­ján a fér­fi­a­kat lőfegy­ver­rel vagy lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­nek vala­mint rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ták meg.

A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján 12 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mé­nyek ese­tén az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint alap­pal kell tar­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­sé­től és elrej­tő­zé­sé­től. Emel­lett fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy a ter­hel­tek tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val és továb­bi bizo­nyí­té­kok elrej­té­sé­vel nehe­zí­te­nék a nyo­mo­zást. Mind­ezek alap­ján az ügyész­ség a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­tés elren­de­lé­sét látta indokoltnak.

A bíró­ság – a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak és a továb­bi bizo­nyí­té­kok elrej­té­sé­nek veszé­lyé­re hivat­koz­va – elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra. A vég­zés a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­be­zé­se miatt nem jogerős.