Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatás kóros szenvedélykeltés miatt

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kóros szen­ve­dély­kel­tés vét­sé­ge miatt kezdeményezte
egy 25 éves bün­te­tett elő­éle­tű dobo­zi férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a gya­nú­sí­tott 2014. május 19-ét meg­elő­ző­en több alka­lom­mal adott el egy fia­tal­ko­rú sze­mély­nek kábí­tó­szer­nek nem minő­sü­lő kábí­tó hatá­sú anya­got. A gya­nú­sí­tott által utol­já­ra érté­ke­sí­tett szert két fia­tal­ko­rú fogyasz­tot­ta el, mely­től rosszul let­tek, ezért őket beszál­lí­tot­ták a Békés­csa­bai Réthy Pál Kór­ház gyer­mek­osz­tá­lyá­ra. A nyo­mo­zás során lefog­lalt anyag­ma­rad­vány­ban olyan kémi­ai anyag volt azo­no­sít­ha­tó, amely a jelen­le­gi jogi sza­bá­lyo­zás sze­rint sem kábí­tó­szer­nek, sem új pszi­cho­ak­tív anyag­nak nem minő­sül, azon­ban fel­vé­tel­re került az euró­pai ille­gá­lis kábí­tó­szer pia­con meg­je­lent új anya­gok adat­bá­zi­sá­ba. Ez az anyag az ún. szin­te­ti­kus can­na­bi­no­i­dok­hoz tar­to­zik, és alkal­mas arra, hogy a fogyasz­tó­nál bódult, tudat­mó­do­sult álla­po­tot, tudat­za­vart idéz­zen elő.

A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye