Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség a biztonsági őrt fenyegető rablónak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a sze­ge­di fér­fi­nak, aki 2016. novem­ber 26-án, miköz­ben a ruhá­za­tá­ba rej­tett ter­mé­kek­kel kívánt távoz­ni az üzlet­ből, az őt fel­tar­tóz­ta­tó biz­ton­sá­gi őrt meg­fe­nye­get­te azzal, hogy megszúrja.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2016. novem­ber 26-án, kora dél­után, Sze­ge­den, az egyik élel­mi­szer üzlet­ben elrej­tett a ruhá­já­ba tizen­egy darab cso­ko­lá­dét, majd fize­tés nél­kül akart kimen­ni a bolt­ból. A biz­ton­sá­gi őr fel­szó­lí­tot­ta, hogy áll­jon meg, de a férfi ennek nem tett ele­get. Az őr ekkor a kar­já­nál meg­fog­ta a gya­nú­sí­tot­tat, aki a kabát­ja külső zse­bé­be nyúlt és meg­fe­nye­get­te az őrt azzal, hogy meg fogja szúr­ni. Az őr és a férfi között dula­ko­dás ala­kult ki, amely köz­ben a cso­ko­lá­dé kiszó­ró­dott az elkö­ve­tő kabát­já­ból. A gya­nú­sí­tott elsza­ladt, a biz­ton­sá­gi őr és egy mun­ka­tár­sa az üzlet köze­lé­ben azon­ban utol­ér­te a mene­kü­lő gya­nú­sí­tot­tat és fel­tar­tóz­tat­ta a rend­őrök kiérkezéséig.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a rab­lás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. 

A gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönten