Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség a szegedi kábítószerkereskedőnek

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a sze­ge­di fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki nagy mennyi­sé­gű amfe­ta­mint érté­ke­sí­tett tavaly ősszel.

A gyanú sze­rint a férfi 2016. év szep­tem­be­ré­ben társa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel Sze­ge­den a cse­kély mennyi­sé­get meg­ha­la­dó, de a jelen­tős mennyi­sé­get el nem érő ható­anyag­tar­tal­mú amfe­ta­mint érté­ke­sí­tett két hód­me­ző­vá­sár­he­lyi vásár­ló­nak. Az ő cél­juk is az volt, hogy a kábí­tó­szert - saját fogyasz­tás mel­lett -  továb­bi fogyasz­tók részé­re érté­ke­sít­sék. A rend­őr­ség az amfe­ta­mint vevő­ket iga­zol­tat­ta, elő­ál­lí­tot­ta, az álta­luk vásá­rolt kábí­tó­szert lefog­lal­ta. A nyo­mo­zás során továb­bi ada­tok merül­tek fel arra, hogy a sze­ge­di férfi több más sze­mély részé­re is érté­ke­sí­tett amfe­ta­mint és mari­hua­nát Sze­ge­den.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye alkal­mas keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra.

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dön­tést hozni.