Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség a szerb kábítószercsempésznek

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a szerb fér­fi­nak, aki 2016. novem­ber 11-én koka­int és kan­na­biszt hozott be az ország területére.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2016. novem­ber 9-én a Szerb Köz­tár­sa­ság terü­le­tén két isme­ret­len fér­fi­tól átvett egy tás­kát, ami­ben több cso­mag kan­na­bisz és koka­in volt. A férfi előtt ismert volt a táska tar­tal­ma. A gya­nú­sí­tott­nak a kábí­tó­szert Német­or­szág­ba kel­lett volna szál­lí­ta­nia, koráb­bi tar­to­zá­sa fejé­ben. A férfi a táska átvé­te­le után busz­ra szállt, és 2016. novem­ber 11-én átlép­te a szerb-magyar határt. A gya­nú­sí­tott magá­nál tar­tott egy hamis hor­vát sze­mé­lyi iga­zol­ványt is azért, hogy ha szük­sé­ges, ezt az okmányt felhasználja.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a kábí­tó­szer­rel vissza­élés bűn­tet­te és közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott isme­ret­len tár­sa­i­val össze­be­szél­ne, és bizo­nyí­té­kok elrej­té­sé­ben közreműködne.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a vég­zés­sel szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a vég­zés nem jogerős.