Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség két iraki embercsempésznek -a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a két iraki állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, akik a gyanú sze­rint hét­főn éjjel négy mig­ráns sze­mély Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pé­sé­hez nyúj­tot­tak segít­sé­get.

A gyanú sze­rint 2016. októ­ber 10.-éről októ­ber 11.-ére vir­ra­dó éjsza­ka a két férfi külön gép­ko­csi­ban Ásott­ha­lom tér­sé­gé­be ment, azért hogy ott mások által a zöld­ha­tá­ron átve­ze­tett mig­ráns sze­mé­lye­ket vegye­nek fel, és szál­lít­sa­nak tovább. Az egyik gya­nú­sí­tott fel­ada­ta az volt, hogy a meg­be­szélt hely­re vezes­se a tár­sát, míg a másik gya­nú­sí­tott a gép­ko­csi­já­ba fel­vet­te a mig­ráns sze­mé­lye­ket, majd velük Sze­ged felé indult. Doma­szék kül­te­rü­le­tén a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gya­nú­sí­tot­tat a rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták, a férfi azon­ban a rend­őri jel­zés­re nem állt meg. Az elkö­ve­tő Sze­ged­re haj­tott, ahol 0 óra 20 perc körü­li idő­pont­ban az egyik kör­for­ga­lom­ban neki ütkö­zött egy jel­ző­táb­lá­nak. A jár­őrök ekkor tud­ták ellen­őr­zés alá vonni a jár­mű­vet. A gép­ko­csi­ban utazó négy mig­ráns sze­mély magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sa jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudta. A másik gya­nú­sí­tot­tat a rend­őrök az 55-ös főúton, 0 óra 40 perc­kor fog­ták el.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak eset­le­ge­sen meg­ne­he­zí­te­nék a bizo­nyí­tá­si eljá­rás lefoly­ta­tá­sát.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, az egyik gya­nú­sí­tott ese­té­ben a vég­zés jog­erős, míg a másik gya­nú­sí­tott és védő­je a vég­zés ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az ő vonat­ko­zá­sá­ban a vég­zés nem jog­erős.

S z e g e d, 2016. októ­ber 14.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

2016. 10. 14. Csong­rád