Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba helyezték a rendőrökre támadó férfit

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt egy 66 éves kecs­ke­mé­ti férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki miu­tán a jár­dán elgá­zolt egy nőt, az őt elő­ál­lí­tó rend­őrök­re támadt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 66 éves férfi 2018. janu­ár 21-én 11 óra körül Kecskemét-Katonatelepen köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val, ami­kor letért az útról és elütöt­te a háza előtt havat lapá­to­ló asszonyt. Ezután a férfi a bal­eset hely­szí­né­ről meg­ál­lás és segít­ség­nyúj­tás nél­kül távo­zott. A szem­ta­núk a bal­ese­tet okozó hely­be­li fér­fit laká­sá­ig követ­ték, egy­ide­jű­leg a rend­őr­sé­get értesítették.

A segít­ség­nyúj­tás nél­kül távo­zó férfi a házá­hoz kiér­ke­ző jár­őrök­re támadt: előbb belül­ről a bejá­ra­ti ajtó­nak feszült, hogy ne jut­has­sa­nak be a házba, majd miu­tán ez nem sike­rült, ököl­lel ütött az intéz­ke­dő rend­őrök­re. Egyi­kü­ket a szeme tájé­kán el is talál­ta. Mivel a szon­da ellen­őr­zés alap­ján fel­me­rült az ittas­ság lehe­tő­sé­ge, a fér­fit a jár­őrök a megyei kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A kór­ház­ba kísé­rés során a férfi trá­gár sza­vak kísé­re­té­ben kia­bál­va fenye­get­te a rend­őrö­ket azzal, hogy ha majd kien­ge­dik, gép­ka­ra­béllyal fogja leva­dász­ni őket. Ezután a kór­ház beteg­for­gal­mi kör­pult­já­nál meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni az őt kísé­rő két rend­őrt, ők azon­ban kitér­tek a rúgá­sok elől.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel gya­nú­sít­ja és az elkö­ve­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség sze­rint a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­gé­nek mér­té­ke miatt tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne, ezért a továb­bi nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nye­ken való rész­vé­te­le kizá­ró­lag elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­vel biz­to­sít­ha­tó. Emel­lett ala­po­san fel­te­he­tő az is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 1 hónap­ra elren­del­te. A vég­zés nem jog­erős, mert a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zett ellene.