Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a Boráros téri éjszakai rabló- A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a mai napon indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zá­si bíró­nál annak a rend­őr­ség által azo­no­sí­tott és most ked­den az éjsza­kai órák­ban elfo­gott 28 éves buda­pes­ti fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki Buda­pest IX. kerü­le­ti Bor­áros téri alul­já­ró­nál három embert  kirabolt. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2016. szep­tem­ber 5-én éjjel az alul­já­ró­ban egy nőt táma­dott meg és dula­ko­dott vele azért, hogy meg­sze­rez­ze annak mobil­te­le­fon­ját, majd három nap­pal később ugyan­ezen a hely­szí­nen szin­tén éjjel  a 4-6-os vil­la­mo­sok meg­ál­ló­já­ban kira­bolt még egy fér­fit és egy nőt ugyan­csak mobil­te­le­fon­ja­i­kat elvéve.

Ez utób­bi rab­lást a gya­nú­sí­tott egy az eljá­rás­ban még isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val követ­te el, aki­nél kés is volt.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit egy hónap­ra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye­i­re figyelemmel.

A bírói vég­zés nem jog­erős, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.

 

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 16.

Dr. Ibo­lya Tibor

 fővá­ro­si főügyész

 

  helyett:

Dr. Fürcht Pál

főügyész-helyettes