Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a budapesti ingatlancsalásokkal gyanúsított férfi

Az üggyel össze­füg­gés­ben a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy volt buda­pes­ti ügy­vé­det is gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 48 éves buda­pes­ti fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy ingat­lan érté­ke­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó cég kép­vi­se­lő­je­ként az ügy­fe­lei sérel­mé­re soro­zat­jel­leg­gel köve­tett el csalásokat.

Az ügy gya­nú­sí­tott­ja egy - a fő tevé­keny­sé­gét tekint­ve banki hite­lek­kel ter­helt, és köve­te­lés­ke­ze­lés­re kiadott ingat­la­nok köz­ve­tí­té­sé­vel, érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zó - Zrt. ügy­ve­ze­tő­je­ként a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint soro­zat­jel­leg­gel köve­tett el csa­lá­so­kat. Ügy­fe­le­ik­nek azt a tájé­koz­ta­tást adták, hogy a cég a jel­zá­log­jo­go­sult ban­kok­tól jelen­tő­sen a piaci ár alatt tud laká­so­kat vásá­rol­ni, melye­ket teher­men­te­sít, majd ezután az ügy­fe­lek részé­re - még min­dig jóval a piaci ár alatt - érté­ke­sít. Ennek meg­fe­le­lő­en a cég - jel­lem­ző­en 2013. évtől kez­dő­dő­en - szá­mos eset­ben kötött ingat­lan adás­vé­te­li elő­szer­ző­dést az ügy­fe­lek­kel, amely meg­kö­té­sé­vel egy­ide­jű­leg a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek vétel­ár­elő­le­get, vala­mint fog­la­lót fizettek.
A vég­le­ges adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­re azon­ban nem került sor, a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott a vevő­ket téve­dés­be ejtet­te, a fog­la­ló és vétel­ár­elő­leg jog­cí­mén átvett össze­ge­ket nem az adott ingat­lan meg­szer­zé­sé­re és teher­men­te­sí­té­sé­re, hanem isme­ret­len célra for­dí­tot­ta, azo­kat a sér­tet­tek részé­re nem, vagy csak rész­ben fizet­te vissza.

A fenti ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság tel­je­sí­ti. A sér­tet­tek szá­má­nak, vala­mint az oko­zott kár össze­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa folya­mat­ban van.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség is foly­tat nyo­mo­zást egy volt buda­pes­ti ügy­véd­del szem­ben. Az elkö­ve­té­sek ide­jén még ügy­véd­ként tevé­keny­ke­dő férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ügy­fe­lek­kel kötött szer­ző­dé­se­ket szer­kesz­tet­te és ellen­je­gyez­te, majd több eset­ben a vétel­ár egy részét az ügy­fe­lek­től ügy­vé­di letét­ként átvet­te. A letét­be helye­zett pénz­zel a későb­bi­ek­ben nem szá­molt el az ügy­fe­lek felé, hanem azzal saját­ja­ként ren­del­ke­zett, és ezál­tal az ügy­fe­le­i­nek jog­ta­lan hát­rányt okozott.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra a mai napon mind­két gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te, miu­tán az ügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye mind­ket­tő­jük vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll. Egyi­kük ese­té­ben emel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lye is reá­lis. A vég­zés nem jogerős.