Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a józsefvárosi rablással gyanúsított külföldi férfi

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 26 éves kül­föl­di fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint pár nap­pal ezelőtt 10 per­cen belül két erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt köve­tett el a fővá­ros VIII. kerületében. 

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai alap­ján a gya­nú­sí­tott 2016. szep­tem­ber 23-án a késő esti órák­ban a VIII. kerü­le­ti Nagy­fu­va­ros utcá­ban elő­ször egy autó sofőr­jé­vel, illet­ve uta­sá­val szem­ben lépett fel erő­sza­ko­san, amely­nek során kést is hasz­nált, majd 10 perc­cel később szin­tén a Nagy­fu­va­ros utcá­ban egy járó­ke­lőt rabolt ki.

A gya­nú­sí­tot­tat a rend­őrök a máso­dik táma­dás után néhány per­cen belül a hely­szín köze­lé­ben elfogták.

A gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság, vala­mint rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyé­szi indít­vány sze­rint a jelen­tős tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott, Magyar­or­szág­hoz nem kötő­dő, iga­zolt tar­tóz­ko­dá­si hellyel, illet­ve jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző kül­föl­di férfi ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a fenti okok alap­ján a bíró­ság is meg­ala­po­zott­nak talál­ta, ezért a gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A vég­zés nem jogerős.

A fenti ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság VIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga teljesíti.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 26.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye