Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került az élettársát késsel bántalmazó férfi

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a konyá­ri fér­fit, aki szó­vál­tást köve­tő­en élet­tár­sát kés­sel több­ször is meg­szúr­ta. A nő a bán­tal­ma­zá­sát követ­kez­té­ben súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A gya­nú­sí­tott ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyán. A nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­tat­ja le figye­lem­mel az elkö­ve­tő sze­mé­lyé­re. A gya­nú­sí­tott a vám- és pénz­ügy­őr­ség hiva­tá­sos állo­má­nyú tagja, a NAV egyik megyei vám- és pénz­ügy­őri igaz­ga­tó­sá­gá­nak veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye