Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került embercsempészés gyanúja miatt egy magyar nő - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett egy 40 éves buda­pes­ti nőt, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint tavaly szep­tem­ber­ben több kül­föl­di­nek nyúj­tott segít­sé­get a határ jogo­su­lat­lan átlépéséhez.

A nyo­mo­zás jelen­le­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott nő 2015. szep­tem­ber 03-án Buda­pest, Kele­ti pálya­ud­var­nál meg­ál­la­po­dott több, határ­át­lé­pés­re jogo­sí­tó okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző szír állam­pol­gár­ral, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben őket Buda­pest­ről Bécs­be szál­lít­ja. A gya­nú­sí­tott nő ennek meg­fe­le­lő­en négy kül­föl­dit csem­pé­szett át a magyar-osztrák hatá­ron. A határ átlé­pé­sét köve­tő­en, a határ­tól pár kilo­mé­ter­re azon­ban az oszt­rák ható­ság tag­jai ellen­őr­zést végez­tek, ezt ész­lel­ve a nő gép­ko­csi­já­val meg­for­dult, és elme­ne­kült a helyszínről.

A rend­őr­ség a 40 éves nőt a napok­ban őri­zet­be vette, a kerü­le­ti ügyész­ség pedig vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az ügyé­szi indít­vány alap­ján a gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

A vég­zés nem jogerős.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság teljesíti.

Buda­pest, 2016. októ­ber 05.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

2016. 10. 05. Főváros