Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került négy pénzhamisító

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság 30 napra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a buda­pes­ti és három duna­ke­szi fér­fit, aki­ket még múlt héten fogott el a rend­őr­ség. A lefog­lalt hamis húsz­ezer forin­tos bank­je­gyek és a hami­sí­tás­hoz szük­sé­ges esz­kö­zök miatt a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat­ja az eljá­rást. A nyo­mo­zá­si bíró vég­zé­se nem jog­erős, mert elle­ne mind a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik, mind pedig egyes gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben – továb­bi letar­tóz­ta­tá­si okok meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben – az ügyész is fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye