Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a benzinkúti rabló

Egy 26 éves szlo­vák férfi 2014. szep­tem­ber 2-án, az esti órák­ban a Rét­sá­gon talál­ha­tó egyik ben­zin­kút­nál a tan­ko­lás után fize­tés nél­kül akart távoz­ni. A kocsi­já­val az őt meg­ál­lí­ta­ni igyek­vő kút­ke­ze­lőt is elso­dor­ta. A férfi Szlo­vá­kia felé mene­kült, azon­ban az őt üldö­ző rend­őrök ezt előbb meg­aka­dá­lyoz­ták, majd - miu­tán egy fel­ázott föld­út­ra hajt­va elakadt - elfog­ták. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - elő­ze­tes­ben a ben­zin­kú­ti rabló