Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a fesztiváli nyaklánckitépők

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak az 5 kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik a hét­vé­gén Zamár­di­ban meg­ren­de­zett zenei fesz­ti­vá­lon nyak­lán­co­kat tulaj­do­ní­tot­tak el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 4 belga férfi, továb­bá 1 olasz férfi isme­ret­len tár­sa­i­val együtt, egy­más­sal elő­ze­te­sen meg­egyez­ve, tevé­keny­sé­gü­ket össze­han­gol­va követ­ték el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket úgy, hogy a tömeg­ben szó­ra­ko­zó sér­tet­tek nya­ká­ból az arany nyak­lán­ca­i­kat – több­nyi­re hátul­ról – kitép­ték. A gya­nú­sí­tot­tak így össze­sen mint­egy 1.000.000 Ft érté­kű ékszer­hez jutot­tak hozzá.

A bíró­ság a szö­kés, elrej­tő­zés, és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lyé­re tekin­tet­tel ren­del­te el a 23 és 26 év közöt­ti gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.