Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a két drogkereskedő

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság pén­te­ken elren­del­te annak a két prü­gyi fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik a tava­lyi év ele­jé­től egé­szen a néhány napja tör­tént őri­zet­be véte­lü­kig kábí­tó­sze­rek­kel és kábí­tó hatá­sú anya­gok­kal keres­ked­tek Sze­ren­csen és a kör­nyék­be­li tele­pü­lé­se­ken.

A Sze­ren­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a 30 éves és a 38 éves férfi több­fé­le kábí­tó­szer - így töb­bek között mari­hu­a­na, speed, exta­sy – és kábí­tó­szer­gya­nús anyag rend­sze­res ter­jesz­té­sé­vel fog­lal­ko­zott, a dro­go­kat gram­mon­ként illet­ve ada­gon­ként 1000 és 5000 Ft közöt­ti áron érté­ke­sí­tet­ték. A nyo­mo­zás a tanú­ki­hall­ga­tá­sok­kal és szak­ér­tői vizs­gá­la­tok­kal foly­ta­tó­dik.

A rend­őr­ség a két fér­fit kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, ami­ért bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén akár nyolc év sza­bad­ság­vesz­tést is kap­hat­nak. Az igaz­ság­ügyi szak­ér­tői vizs­gá­la­tok ada­tai alap­ján azon­ban velük szem­ben továb­bi bűn­cse­lek­mény –így első­sor­ban az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tett – meg­ala­po­zott gya­nú­ja is fel­me­rül­het.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy mind­két gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért - az indít­vány­nak helyt adva - 30 napra elren­del­te elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­su­kat.