Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a már 19-szer elítélt kerékpár-rabló

Egy 39 éves békés­csa­bai férfi - akit koráb­ban össze­sen 19-szer ítél­tek el túl­nyo­mó­részt vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt - 2014. május 8-án 22 óra körül Békés­csa­bán, egy Kolozs­vá­ri utcai sörö­ző előtt - az érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben - több alka­lom­mal az arcán nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a föld­re került. A férfi ezután a sér­tet­tet a föld­re szo­rít­va foly­tat­ta az ütle­ge­lé­sét, és a kerék­pár­já­nak kul­csát köve­tel­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra átad­ta a lakat­kul­csot, miköz­ben a kerék­pár­ját – a táro­ló felé intve –  meg­mu­tat­ta. Az elkö­ve­tő a föl­dön fekvő sér­tett ruhá­za­tá­ból a pénz­tár­cá­ját, vala­mint a ciga­ret­tá­ját is elvet­te, majd a sér­tett kerék­pár­já­val távo­zott a hely­szín­ről. A fér­fit a rend­őr­ség más­nap dél­előtt elfog­ta. A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság el is rendelte.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.05.14.