Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a Margitszigeten futó nőt megtámadó férfi

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a mai napon elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a bíró­ság azt a 29 éves buda­pes­ti fér­fit, aki még 2015. novem­ber 22. nap­ján az esti órák­ban egy futó nőt táma­dott meg a Mar­git­szi­ge­ten, majd nem sok­kal később egy Buda­pest, XIII. kerü­le­ti Pozso­nyi úti tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban egy másik nőt is több alka­lom­mal ököl­lel fejen ütött.

A teg­nap­előtt haj­nal­ban elfo­gott fér­fit a rend­őr­ség elő­ál­lí­tot­ta, majd még az este folya­mán gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki 2 rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te meg­ala­po­zott gyanújával.

Ezt köve­tő­en a bűn­ügyi őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tot­tat az elő­ál­lí­tó helyi­ség­be kísér­ték, ahon­nan a férfi meg­szö­kött és a Buda­pes­ti XIII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság eme­le­ti abla­ká­ból a rend­őr­ség belső udva­rá­ra ugrott.

A mene­kü­lő gya­nú­sí­tot­tat rövid üldö­zés után - még a kapi­tány­ság épü­le­té­ben - az udva­ron tar­tóz­ko­dó rend­őrök elfogták.

Az ismé­tel­ten elfo­gott fér­fit a rend­őrök vissza­kí­sér­ték a kapi­tány­ság kihall­ga­tó helyi­ség­be, majd őt fogoly­szö­kés bűn­tet­té­nek kísér­le­te meg­ala­po­zott gya­nú­já­val ugyan­csak kihallgatták.

A bíró­ság – az ügyé­szi indít­vány alap­ján - a fér­fit 30 napra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a tény­le­ge­sen meg­va­ló­sí­tott szö­ké­sé­re és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figyelemmel.

A bíró­ság vég­zé­se ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.