Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a rendőrökre támadó mezőkövesdi testvérek

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik 2017. novem­ber 3-án este jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­re támad­tak Mezőkövesden.

A rend­őri intéz­ke­dés előz­mé­nye, egy szin­tén mező­kö­ves­di nő segély­hí­vón keresz­tül tett beje­len­té­se volt, mely sze­rint a három férfi egyi­ke Mező­kö­vesd bel­vá­ro­sá­ban, az utcán szó­vál­tás köz­ben meg­ölés­sel, házá­nak fel­gyúj­tá­sá­val fenye­get­te meg.

A Mező­kö­ves­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei a három gya­nú­sí­tot­tat – akik test­vé­rek - laká­suk köz­vet­len köze­lé­ben von­ták intéz­ke­dés alá, melyet a három erő­sen ittas álla­pot­ban lévő férfi trá­gár kife­je­zé­sek, fenye­ge­té­sek kísé­re­té­ben sérel­me­zett. Egyi­kük a fenye­ge­tés­nek nyo­ma­té­kot adva meg­pró­bál­ta az egyik rend­őrt a fején meg­üt­ni, aki azon­ban a táma­dást elhá­rí­tot­ta, mire a másik két gya­nú­sí­tott az egyen­ru­há­ját meg­ra­gad­va együt­tes erő­vel pró­bál­ta a föld­re rán­ta­ni. Ekkor lépett közbe kol­lé­gá­ja védel­mé­ben a jár­őr­társ, aki könny­gáz­spray alkal­ma­zá­sá­val bírta jobb belá­tás­ra az agresszív táma­dó­kat. A három fér­fit végül a kiér­ke­ző rend­őri erő­sí­tés segít­sé­gé­vel sike­rült meg­bi­lin­csel­ni és előállítani.

Az elkö­ve­tő­ket az ügyész­ség őri­zet­be vette, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd indít­ványt tett elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­suk­ra, melyet hét­főn a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság elren­delt. A gya­nú­sí­tot­tak bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re számíthatnak.

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás a tanú­ki­hall­ga­tá­sok­kal folytatódik.