Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a szerb kábítószercsempész

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a szerb fér­fi­nak, aki 2016. decem­ber 18-án kan­na­biszt hozott be az ország területére.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2016. decem­ber 18-án a kora esti órák­ban a Szerb Köz­tár­sa­ság felől lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. A férfi az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba több cso­mag kan­na­biszt rej­tett, a kábí­tó­szer mennyi­sé­ge mint­egy brut­tó kilenc kilo­gramm volt.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re az ország­ba beho­za­tal­lal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott bizo­nyí­té­kok elrej­té­sé­ben közreműködne.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a vég­zés­sel szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a vég­zés nem jogerős.