Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatási indítvány a szentesi emberölési kísérlet ügyében

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nál azzal, hogy ren­del­je el az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát annak a szen­te­si nőnek aki élet­tár­sa ereit vágta el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2016. decem­ber 13. nap­ján a nő a közös ingat­la­nuk­ban meg­kí­sé­rel­te meg­öl­ni élet­tár­sát úgy, hogy a tel­jes bal olda­lá­ra lebé­nult férfi bal csuk­ló­já­nak ereit egy borot­va­pen­gé­vel fel­vág­ta. Ezt köve­tő­en a nő a saját csuk­ló­ján levő ere­ket is meg­kí­sé­rel­te felvágni.

Rövid­del ezt köve­tő­en érke­zett a hely­szín­re a sér­tett önkén­tes gon­do­zó­ja, aki tele­fo­non érte­sí­tet­te a men­tő­szol­gá­la­tot. A férfi így még idő­ben orvo­si keze­lés­ben része­sült és éle­tét megmentették.

A folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban ada­tok merül­tek fel arra is, hogy a gya­nú­sí­tott már koráb­ban is köve­tett el hason­ló jel­le­gű cselekményt.

A főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a nő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.