Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatást javasol az ügyészség a bombával fenyegetővel szemben Debrecenben

2016. szep­tem­ber 19-én az esti órák­ban a 112-es segély­hí­vó szá­mon a gya­nú­sí­tott bom­ba­rob­ban­tás­sal fenye­get­te meg Hajdú-Bihar megye egyik jelen­tős termelőüzemét.

A beje­len­tés kivizs­gá­lá­sá­ra a ter­me­lést leál­lí­tot­ták, 200 dol­go­zót elszál­lí­tot­tak és az ille­té­kes szak­em­be­rek meg­kezd­ték a bombakutatást.

Pusz­tí­tó hatá­sú szer­ke­ze­tet nem talál­tak, a tele­fo­nos üze­net alap­ta­lan volt.

A rend­őr­ség azon­ban 3 nap alatt beazo­no­sí­tot­ta az elkö­ve­tőt, egy hely­bé­li fér­fit, aki­nek a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon kez­de­mé­nye­zi elő­ze­tes letartóztatását.

Cse­lek­mé­nye ugyan­is 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­va elkö­ve­tett köz­ve­széllyel fenye­ge­tés­nek minősül.

Deb­re­cen, 2016. szep­tem­ber 23.

Dr. Pocsai Edit

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye