Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatást kért az ügyészség a szegedi gyújtogatóval szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a mai napon indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járásbíróság
nyo­mo­zá­si bírá­ja előtt, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letartóztatását,
aki 2014. janu­ár 22. nap­ján a laká­sá­nak füg­gö­nyei, vala­mint beren­de­zé­si tárgyainak
fel­gyúj­tá­sá­val szán­dé­ko­san tüzet oko­zott, amely­nek követ­kez­té­ben a lakás
tel­je­sen kiégett. A tár­sas­ház­ban lakók közül ket­ten enyhe füst­mér­ge­zés miatt orvosi
keze­lés­re szo­rul­tak. A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyé­vel a tár­sas­ház­ban lakók éle­tét, testi
épsé­gét, ille­tő­leg vagyon­tár­gya­it veszé­lyez­tet­ve köz­ve­szélyt idé­zett elő.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye_gyújtogató