Főoldal » Archív » Előzetesbe került a 15 hónapos gyermekét bántalmazó anya

A Békés Megyei Főügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 18 éves román állam­pol­gár­sá­gú nő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki több alka­lom­mal tett­leg bán­tal­maz­ta 15 hóna­pos gyermekét.

A gya­nú­sí­tott román állam­pol­gár, aki őri­zet­be véte­lét meg­elő­ző­en idény­mun­ka vég­zé­se cél­já­ból tar­tóz­ko­dott Med­gyes­egy­há­zán. A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a gya­nú­sí­tott 2017. októ­ber köze­pé­től med­gyes­egy­há­zi tar­tóz­ko­dá­si helyén több alka­lom­mal tett­le­ge­sen bán­tal­maz­ta, test­szer­te ököl­lel meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, vala­mint a föld­re dobta a kizá­ró­lag az ő neve­lé­se alatt álló 15 hóna­pos leány­gyer­me­két. Ezen túl­me­nő­en a gya­nú­sí­tott a gyer­mek testi ápo­lá­sát elha­nya­gol­ta, trá­gár módon beszélt vele, vala­mint isme­ret­len ere­de­tű égési sérü­lé­se­i­vel orvos­hoz nem vitte, ezzel a gyer­mek testi, erköl­csi, érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel került sor, más­részt meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehe­tett attól, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.