Főoldal » Archív » Előzetesben a 92 éves sértettet kifosztó gyanúsítottak

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három Tolna megyei fér­fi­nak, akik egy idős nőt fosz­tot­tak ki Hódmezővásárhelyen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a három férfi 2017. novem­ber 22-én a dél­előt­ti órák­ban gép­ko­csi­val ment Hód­me­ző­vá­sár­hely­re. Rövid­del azután, hogy a sér­tett laká­sá­hoz érkez­tek, a gya­nú­sí­tot­tak közül ket­ten a lép­cső­ház­ba men­tek, míg a har­ma­dik férfi a kocsi­ban maradt és biz­to­sí­tot­ta a hely­színt. A két gya­nú­sí­tott becsön­ge­tett az első eme­le­ti lakás­ban élő 92 éves, bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes nőhöz, majd közöl­ték vele, hogy az önkor­mány­zat­tól jöt­tek és a víz­nyo­mást kell ellen­őriz­ni­ük. Azt is közöl­ték a sér­tet­tel, hogy az ellen­őr­zés költ­sé­ge 10.000.-Ft. A gya­nú­sí­tot­tak a jelen­lé­tü­ket nem iga­zol­ták, iga­zol­ványt nem mutat­tak, ira­tot nem adtak át a sér­tett­nek. Az idős nő ennek elle­né­re been­ged­te őket, majd a kony­há­ban levő szek­rény fiók­já­ból 10.000.-Ft-ot adott a gya­nú­sí­tot­tak­nak. Ezt köve­tő­en a fér­fi­ak egyi­ke a sér­tet­tet a für­dő­szo­bá­ba hívta, elte­rel­ve ezzel figyel­mét, s meg­kér­te, hogy a víz­nyo­más ellen­őr­zé­se miatt marad­jon ott és nyis­sa ki a víz­csa­po­kat. Ez alatt társa a kony­ha­szek­rény fiók­já­ból magá­hoz vett továb­bi 116.000.-Ft kész­pénzt, majd a hely­szín­ről eltá­voz­tak. A gya­nú­sí­tot­ta­kat a rend­őrök más­nap  őri­zet­be vet­ték és lefog­lal­ták tőlük a sér­tet­től elvitt készpénzt.

A főügyész­ség vala­mennyi gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a szö­kés és elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét, figye­lem­mel arra is, hogy mind­annyi­uk­kal szem­ben több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, továb­bá több­szö­rö­sen bün­te­tett előéletűek.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva mind­há­rom gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zé­sek a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­be­zé­se miatt  nem jogerősek.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ja, a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség fel­ügye­le­te mellett.