Főoldal » Archív » Előzetesben a betörő pár

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság elren­del­te az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát annak a 34 éves dej­tá­ri fér­fi­nek és élet­tár­sá­nak, aki­ket tíz betö­rés­sel gya­nú­sít a rend­őr­ség.

A gya­nú­sí­tot­tak 2016 szep­tem­be­re és 2017 már­ci­u­sa között Balas­sa­gyar­ma­ton és Dej­tá­ron tíz házba tör­tek be, nagy­részt a nyí­lás­zá­rók befe­szí­té­sé­vel, de volt ahová az elrej­tett kul­csot meg­ta­lál­va jutot­tak be.

A sér­tet­tek között idős, egye­dül­ál­ló sze­mé­lyek ugyan­úgy van­nak, mint csa­lá­dok, a gya­nú­sí­tot­tak sem az elkö­ve­té­si mód­szer­ben, sem a sér­tet­tek­ben nem válo­gat­tak. A tíz cse­lek­mény során össze­sen csak­nem 2,5 mil­lió forin­tot zsák­má­nyol­tak úgy, hogy négy eset­ben tet­tük kísér­le­ti szak­ban maradt, mert meg­za­var­ták őket.

Mivel a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben a nyo­mo­zás még tart, az ügyész­ség szük­sé­ges­nek tar­tot­ta a ter­hel­tek elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát annak érde­ké­ben, hogy a bizo­nyí­tást és az eltu­laj­do­ní­tott érté­kek vissza­szer­zé­sét ne tud­ják meg­ne­he­zí­te­ni, illet­ve újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket ne köves­se­nek el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány alap­ján – mind a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sét, mind a bűn­is­mét­lés veszé­lyét ala­pos­nak talál­va – mind­két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te.