Főoldal » Archív » Előzetesben a férfi, aki munkaadóját rabolta ki

A Pász­tó Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 26 éves, Nóg­rád megyei férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a mun­ka­adó­ja jelen­lé­té­ben akar­ta annak érté­ke­it ellop­ni, majd mikor a sér­tett ezt meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni, erő­sza­kot is alkal­ma­zott vele szem­ben.

A gya­nú­sí­tott 2017 máju­sá­ban magát – álné­ven – épí­té­si vál­lal­ko­zó­nak kiad­va Job­bá­gyi­ban egy mel­lék­épü­let bon­tá­sát végez­te a sér­tett csa­lá­di házá­nál. Eköz­ben elha­tá­roz­ta, hogy a munka elvég­zé­sét köve­tő­en a sér­tet­től kész­pénzt és egyéb érté­ke­ket fog ellop­ni. 2017. május 24-én dél­után a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón bement a házba, és az egyik szo­bá­ban – ahol a ház tulaj­do­no­sa éppen tévét nézett – a sér­tett tás­ká­já­ból kivett 50.000.- Ft kész­pénzt és az irat­tar­tó­ját. A sér­tett ezt ész­re­vet­te, és kér­dő­re vonta a gya­nú­sí­tot­tat, hogy mit keres ott. A sér­tett a gya­nú­sí­tott elé állt és pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy az a lakás­ból kijus­son.

A gya­nú­sí­tott azon­ban nem ijedt meg, sőt az ajtó köze­lé­ben lévő asz­tal­ról még magá­hoz vette a sér­tett tab­let­jét is, majd az előt­te álló, a dol­ga­it han­go­san vissza­kö­ve­te­lő sér­tet­tet több­ször is fél­re­lök­te.

A sér­tett rend­őrt akart hívni, a gya­nú­sí­tott ekkor kicsa­var­ta kezé­ből a mobil­te­le­fon­ját is, és elfu­tott.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel – egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te.