Főoldal » Archív » Előzetesben a gyulai dohánybolt kirablója

A már több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gyu­lai férfi 2014. janu­ár 23-án a kora dél­utá­ni órák­ban - az arcát sál­lal és nap­szem­üveg­gel elta­kar­va - bement az egyik gyu­lai dohány­bolt­ba, az ott dol­go­zó nőnek egy kést muta­tott és fel­szó­lí­tot­ta a bevé­tel átadá­sá­ra. A férfi az eladót azzal fenye­get­te, hogy amennyi­ben ennek nem tesz ele­get, bán­tal­maz­ni fogja. Az alkal­ma­zott a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a kasszá­ban lévő 137.600.- Ft kész­pénzt átad­ta a fér­fi­nak. A Békés Megyei Főügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letartóztatását.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.01.27.