Főoldal » Archív » Előzetesben a hódmezővásárhelyi rablópáros

A garáz­da­ság, rab­lás és zsa­ro­lás miatt indult eljá­rás­ban a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a két fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2014. ápri­lis 14-én este egy­más után több erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ­tek el. A gya­nú­sí­tot­tak előbb este 7 óra körül egy csa­tor­ná­nál min­den ok nél­kül rug­dos­ni, ütle­gel­ni kezd­ték az ott tar­tóz­ko­dó sér­tet­te­ket  A két férfi ezután - annak ajta­ját berúg­va - egy tanyá­ra állí­tott be. Az ott tar­tóz­ko­dó egyik sér­tet­tet ellök­ve, tőle - egy állí­tó­la­gos tar­to­zás okán - pénzt köve­tel­tek  A sér­tett a tar­to­zás tényét vitat­ta. Erre a tanyá­ban lakó másik sze­mély pén­zét vet­ték el, majd az udvar­ról egy kakast meg­fog­va távoz­tak. Az egyik sér­tet­tet fenye­ge­tés­sel még arra is rávet­ték, hogy men­jen velük és a tar­to­zás össze­gét kol­du­lás­sal szed­je össze.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi rab­lók elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak indít­vá­nyo­zá­sá­ról (04 18)