Főoldal » Archív » Előzetesben a két albán kábítószercsempész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te annak a két albán fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik pén­tek­ről szom­bat­ra vir­ra­dó­ra pró­bál­tak meg kan­na­biszt csem­pész­ni Magyar­or­szág területére.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi 2016. novem­ber 5-én, rövid­del éjfélt köve­tő­en jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­luk veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A belé­pés­kor elren­delt vám­vizs­gá­lat során a gép­ko­csi lök­há­rí­tó­já­ba rejt­ve meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak 22 cso­mag­ba rej­tett, mind­össze­sen 14 kg kábí­tó­szer­gya­nús növé­nyi tör­me­lé­ket, amely az elsőd­le­ges gyors­tesz­tek sze­rint mari­hua­nát tar­tal­ma­zott. A gyanú sze­rint a két férfi által becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer ható­anyag­tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt tett indít­ványt mind­két férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zés nem jog­erős, mivel azzal szem­ben sza­bad­láb­ra helye­zés érde­ké­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mellett.