Főoldal » Archív » Előzetesben a két török embercsempész

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a két török fér­fit, akik 38 mig­ránst pró­bál­tak Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2017. decem­ber 14-én 0 óra 5 perc­kor, ille­tő­leg 0 óra 50 perc­kor két török kami­o­nos jelent­ke­zett belé­pés­re Csa­nád­pa­lo­ta autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen. Az egyik kami­on kami­on­zá­ró­zsi­nór­ja sérült volt, ezért rönt­ge­nes vizs­gá­lat­ra küld­ték a sze­rel­vényt, ahol a jármű rak­te­rét fel­nyi­tot­ták és onnan 13 magát ira­ki­nak, ille­tő­leg 2 magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt állí­tot­tak elő. A máso­dik kami­ont szin­tén rönt­ge­nes átvizs­gá­lás­ra utal­ták, amely­nek rak­tér­ből elő­ál­lí­tot­tak 23 fő magát iraki állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt. A mig­rán­sok egyi­ke sem ren­del­ke­zett úti­ok­mánnyal, ille­tő­leg egyi­kő­jük sem tudta iga­zol­ni az Euró­pai Unió terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez szük­sé­ges jogo­sult­sá­gát. A gyanú sze­rint a sofő­rök még Török­or­szág­ban vet­ték fel a mig­rán­so­kat, aki­ket Nyugat-Európába kel­lett volna szállítaniuk.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A bíró­ság az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te mind­két török férfi elő­ze­tes letartóztatását.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ja a Makói Járá­si Ügyész­ség fel­ügye­le­te mellett.