Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesben a kisszállási „sms-es zsaroló” és a bordélyházat működtető kecskeméti férfi

A zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult bűn­ügy­ben egy 26 éves kis­szál­lá­si férfi 2014. ápri­lis 17-én reg­gel zsa­ro­ló tar­tal­mú sms üze­ne­tet kül­dött a mobil­já­ról a sér­tett férfi tele­fon­já­ra. Az üze­net sze­rint, ha a sér­tett nem utal át aznap dél­előtt 10 óráig a gya­nú­sí­tott által meg­adott bank­szám­lá­ra 18 mil­lió forin­tot, akkor a sér­tett házát fel­gyújt­ja, a csa­lád­ját kinyír­ja. A másik ügy­ben egy 57 éves kecs­ke­mé­ti férfi 2013. nyár ele­jé­től a kecs­ke­mé­ti lakó­he­lyén bor­dély­há­zat üze­mel­te­tett, ahol négy fia­tal nő anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért üzlet­sze­rű kéjel­gést foly­ta­tott. A pros­ti­tu­ál­tak a bevé­te­le­ik felét a fér­fi­nak adták át. A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra, 04. 19-én a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te mind­két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letartóztatását.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sok­ról 04.22.