Főoldal » Archív » Előzetesben a sorozatbetörő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több rend­be­li lopás miatt kez­de­mé­nyez­te egy 28 éves, váci férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A gya­nú­sí­tott 2016. júli­us 24. és augusz­tus 20. között hat Pest megyei illet­ve Nóg­rád megyei ingat­lan­ba tört be éjszakánként.

Nagy­oro­szi­ban elő­ször egy telep­hely iro­dá­já­ba tört be úgy, hogy az ajtót védő rácsot, majd az ajtót is kife­szí­tet­te. Itt magá­hoz vette a falon lévő kulcs­do­boz­ban tárolt kul­cso­kat, és az egyik­kel sike­rült kinyit­nia egy rak­tár­aj­tót. A rak­tár­ból nagy érté­kű szer­szá­mo­kat (lánc­fű­részt, fűka­szát, sín­vá­gót) lopott el, 962 ezer forint értékben.

Öt tele­pü­lé­sen dohány­bolt­ba tört be úgy, hogy az ajtót befe­szí­tet­te vagy berúg­ta, majd onnan dohány­árut és kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el össze­sen 3 mil­lió 100 ezer forint értékben.

Két alka­lom­mal a gya­nú­sí­tott­nak az elkö­ve­tés­ben társa is volt. Utol­só alka­lom­mal azon­ban a két férfi cse­lek­mé­nye köz­ben a bolt risz­tó­ja meg­szó­lalt, amit a közel­ben lakó ész­lelt, és a rend­őr­ség­re az elkö­ve­tők sze­mély­gép­ko­csi­já­nak leírá­sá­val egy­ide­jű­leg beje­len­tést tett.

A beje­len­tés köve­tő­en a rend­őr­jár­őr ész­lel­te a Szen­de­hely irá­nyá­ból Vác felé köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csit, és azt meg akar­ta állí­ta­ni. A gép­ko­csi veze­tő­je a járőr fény­jel­zé­sé­re nem állt meg, nagy sebes­ség­gel olyan közel haladt el a rend­őr­höz, hogy annak kezé­ből az elem­lám­pát is kiütöt­te. A járőr mind­eköz­ben az egyik kocsi­ban ülő sze­mélyt fel­is­mer­te, így sike­rült az elkö­ve­tő­ket beazo­no­sí­ta­ni és elfogni.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a több bün­te­tő­el­já­rás miatt is körö­zött gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva - a bűn­is­mét­lés és a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel - egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. A vég­zést az ügyész és a gya­nú­sí­tott is tudo­má­sul vette.

Balas­sa­gyar­mat, 2016. októ­ber 11.

Dr. Bóna Gyula

főügyész

2016. 10. 11. Nógrád