Főoldal » Archív » Előzetesben a szegedi kábítószerkereskedő

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di fia­tal­em­bert, aki kan­na­biszt árult.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 20. élet­évét még be nem töl­tött fér­fit 2017. júni­us 23. nap­ján az éjje­li órák­ban iga­zol­tat­ták Sze­ge­den a rend­őrök egy gép­ko­csi uta­sa­ként. A ruhá­za­tá­nak átvizs­gá­lá­sa során tőle közel fél kilo­gramm kan­na­biszt fog­lal­tak le. Ezt köve­tő­en ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a tar­tóz­ko­dá­si helyén, ahol továb­bi kan­na­biszt és a keres­ke­dés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le. Gyanú merült fel arra is, hogy az elmúlt egy hét­ben több sze­mély­nek érté­ke­sí­tett mari­hua­nát Sze­ge­den, aki­ket szin­tén gya­nú­sí­tott­ként állí­tot­tak elő.

A kan­na­bisz a hatá­lyos bün­te­tő­jo­gi ren­del­ke­zé­sek sze­rint kábí­tó­szer­nek minő­sül.

A kábí­tó­szer keres­ke­de­lem vét­sé­ge és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bün­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a fia­tal férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A nyo­mo­zást a Sze­ge­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ja a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­ügye­le­te mel­lett.