Főoldal » Archív » Előzetesben a szentesi csoportos rablók

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak elha­tá­roz­ták, hogy pénzt sze­rez­nek, ezért a Csong­rád megyei Szen­te­sen a kerí­té­sen át bemász­tak a sér­tett házá­nak udva­rá­ba, arcu­kat ney­lon haris­nyá­val elta­kar­ták. A ház ajta­ja nyit­va volt, a gya­nú­sí­tot­tak bemen­tek, a sér­tet­tet ágyra lök­ték, kezét egy kábel­lel, lába­it egy derék­szíj­jal össze­kö­töz­ték, miköz­ben pénzt köve­tel­tek tőle. Ezután a házat átku­tat­ták és onnan mobil­te­le­fo­no­kat, lap­to­pot, kávé­fő­zőt és kész­pénzt vit­tek el, össze­sen 177.000.-Ft kárt okoz­tak. Az eset 2014. már­ci­us 17-én tör­tént.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra
elren­del­te a három szol­no­ki férfi az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - szen­te­si rab­lók­ról