Főoldal » Archív » Előzetesben a szerb és montenegrói embercsempészek

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra, a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a két - szerb és mon­te­neg­rói - fér­fit, akik 2015. júni­us 5-én követ­tek el bűn­cse­lek­ményt. A két fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gyanúsítják.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.09.