Főoldal » Archív » Előzetesben a szerb kábítószercsempész - VIDEÓVAL

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb állam­pol­gár­nak, aki 2017 szep­tem­be­ré­ben, mint­egy tizen­egy kilo­gramm mari­hu­á­nát hozott be az ország területére.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2017. szep­tem­ber 29-én, kora este, Rösz­ké­nél lépett be az ország terü­le­té­re a Szerb Köz­tár­sa­ság felől. A gya­nú­sí­tott az autó­já­ban kiala­kí­tott rej­tek­he­lyek­re mint­egy tizen­egy kilo­gramm kan­na­biszt rej­tett el. A kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma a gyanú sze­rint meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re törekedne.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a vég­zés­sel szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a vég­zés nem jogerős.

A bűn­üggyel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség által készí­tett video­fel­vé­tel az aláb­bi olda­lon érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lokharitoba-rejtette-a-marihuanat