Főoldal » Archív » Előzetesben a taxist késsel fenyegető hódmezővásárhelyi férfi

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi férfi 2014. már­ci­us 22-én kora este Sze­ge­den, a Mars téren szállt be a sér­tett taxis kocsi­já­ba, aki­nek egy­más után több úti célt is meg­je­lölt, végül azt kérte, hogy Már­tély­ra vigye őt. Erre a sér­tett nem volt haj­lan­dó, mire a férfi a kabát­ját szétnyitotta,elővett egy 12 cen­tis kést és a sér­tett felé tart­va azt közöl­te, hogy „már­pe­dig Már­tély­ra megyünk”. A taxis ebbe lát­szó­lag bele­egye­zett, majd a jár­mű­ből kiug­rott. Ekkor a férfi átült a veze­tő­ülés­be és a gép­ko­csi­val Már­tély irá­nyá­ba elhaj­tott. A sér­tett által érte­sí­tett rend­őrök mint­egy 20 perc múlva a Tisza-töltésen tar­tóz­tat­ták fel és állí­tot­ták elő a ter­hel­tet. Az erő­szak­kal, illet­ve az élet, vagy testi épség elle­ni köz­vet­len fenye­ge­tés­sel fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te az idő­köz­ben szök­ni is pró­bá­ló férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03 26 taxist kés­sel fenye­ge­tő hód­me­ző­vá­sár­he­lyi férfi