Főoldal » Archív » Előzetesben a tűzifa csaló

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy negy­ven­ki­lenc éves férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki elő­le­get vett fel több sér­tet­től tűzi­fá­ra úgy, hogy a meg­hir­de­tett áru­val nem rendelkezett.

A gyanú sze­rint a férfi Legén­den, köz­te­rü­le­ten, hir­de­té­se­ket helye­zett el, ame­lyek sze­rint a vétel­ár tíz szá­za­lé­ká­nak átuta­lá­sa után het­ven­két órán belül a kért tűzi­fát leszál­lít­ja a meg­ren­de­lő­nek. Az eladó elér­he­tő­ség­ként mobil­te­le­fon­szá­mát adta meg.

A hir­de­tés­re öt meg­ren­de­lő jelent­ke­zett. A vád­lott meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tek­kel a leszál­lí­tan­dó tüze­lő mennyi­sé­gé­ben és az elő­leg össze­gé­ben, ame­lyet a meg­ren­de­lők­nek a férfi által meg­adott bank­szám­lá­ra kel­lett utal­ni­uk. Két eset­ben a gya­nú­sí­tott sze­mé­lye­sen ment el a sér­tet­tek­hez és 20 000, illet­ve 10 000 forint kész­pénzt vett át előlegként.

A pénz átvé­te­le, illet­ve átuta­lá­sa után az elkö­ve­tő a tűzi­fát nem szál­lí­tot­ta le, arra lehe­tő­sé­ge sem volt, mivel a fa nem volt a bir­to­ká­ban, célja kizá­ró­lag az volt, hogy a sér­tet­tek meg­té­vesz­té­sé­vel jog­ta­la­nul jus­son pénzhez.

A sér­tet­tek­től össze­sen 334 000 forin­tot csalt ki a gya­nú­sí­tott, aki hason­ló mód­szer­rel ország­szer­te több mint ötven bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mit a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt – elrendelte.