Főoldal » Archív » Előzetesben a vesztegetési pénzt elfogadó felszámolóbiztos

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fel­szá­mo­ló­biz­tos­nak, aki a gyanú sze­rint 2014-2015-ben pénzt kért azért, hogy fel­szá­mo­lá­si eljá­rás során kiírt pályá­zat ered­mé­nyét befolyásolja.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő fel­szá­mo­ló­biz­tos­ként járt el 2014-2015-ben egy Csong­rád megyei cég fel­szá­mo­lá­sa során. A gya­nú­sí­tott segít­sé­get ígért a fel­szá­mo­lás alatt álló cég ügy­ve­ze­tő­jé­nek abban, hogy a cég telep­he­lye és vagyon­tár­gyai az ügy­ve­ze­tő érdek­kö­ré­be tar­to­zó másik cég tulaj­do­ná­ba kerül­je­nek a fel­szá­mo­lá­si eljá­rás során. A gya­nú­sí­tott össze­sen mint­egy húsz mil­lió forin­tot kért és kapott az ügy­ve­ze­tő­től ezen köz­re­mű­kö­dés fejé­ben. A cég a pályá­za­tot meg­nyer­te, ugyan­ak­kor a vagyon­tár­gyak, a gya­nú­sí­tot­tól füg­get­len okból, végül nem kerül­tek a cég tulajdonába.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te és befo­lyás­sal üzér­ke­dés vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re törekedne.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a vég­zés­sel szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a vég­zés nem jogerős.