Főoldal » Archív » Előzetesben az ajkai rendőrt bántalmazó férfi

A Veszp­ré­mi Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el annak a 33 éves fér­fi­nak, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2015. júli­us 6- án, dél­után fél öt körül az egyik ajkai ben­zin­kút­nál a vele szem­ben intéz­ked­ni akaró rend­őr­jár­őrt bán­tal­maz­ta, majd a hely­szín­re érke­ző két másik rend­őr­nek is ellen­sze­gült, egyi­kü­ket meg­ütöt­te.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye