Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesben az édesanyját bántalmazó szegedi férfi

A gya­nú­sí­tott 2014. janu­ár­ja óta több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta - így töb­bek között lábon rúgta,késsel láb­szá­ron szúr­ta, paj­szer­rel fejbe ütöt­te, vala­mint meg­po­foz­ta - az édes­any­ját, aki­vel egy fedél alatt él. Azzal is fenye­ge­tő­zött a férfi, hogy a paj­szer­rel agyon­üti az any­ját, illet­ve, hogy meg­nyit­ja a gáz­csa­pot és fel fogja rob­ban­ta­ni az egész házat. Minden­nek az vetett véget, hogy 2014. már­ci­us 15-én a sér­tett fel­je­len­tést tett a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben. A kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te, továb­bá a zak­la­tás vét­sé­ge és a köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban levő ügy­ben a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03 18 elő­ze­tes­ben az édes­any­ját bán­tal­ma­zó férfi