Főoldal » Archív » Előzetesben az embercsempész bűnszervezet feje

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került egy szí­ri­ai férfi, akit ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­val és irá­nyí­tá­sá­val gyanúsítanak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a huza­mos ideje Magyar­or­szá­gon élő férfi az álta­la lét­re­ho­zott és irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet kere­té­ben 2015 már­ci­u­sa és júni­u­sa között leg­alább 15 alka­lom­mal leg­ke­ve­sebb 80 szí­ri­ai állam­pol­gár kül­föld­re jut­ta­tá­sá­ban vett részt. Az uta­záz­ta­tás gép­ko­csik­kal tör­tént, a cél Auszt­ria és Német­or­szág volt. A ter­helt az uta­zá­so­kért fejen­ként 300 €-t kért, így mind­össze­sen 24.000 €-ra, vagy­is mint­egy 7.2 mil­lió Ft-ra tett szert.

A bíró­ság, oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját, egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A ható­sá­gok sze­rint ugyan­is a vár­ha­tó­an súlyos bün­te­tés és a kül­föl­di állam­pol­gár vál­to­zó tar­tóz­ko­dá­si helyei miatt okkal lehet tar­ta­ni a ter­helt szö­ké­sé­től. Emel­lett annak veszé­lye is fenn­áll, hogy sza­bad­lá­bon hagy­va össze­be­szé­lés­sel, bizo­nyí­té­kok meg­sem­mi­sí­té­sé­vel nehe­zí­te­né a gya­nú­sí­tott a bizonyítást.

A vég­zés a gya­nú­sí­tot­ti és a védel­mi fel­leb­be­zé­sek­re tekin­tet­tel nem jogerős.