Főoldal » Archív » Előzetesben az embercsempészek

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a szír és orosz állam­pol­gár­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy hét­ta­gú iraki csa­lá­dot kísé­rel­tek meg a tar­tóz­ko­dá­si helyü­kül kije­lölt balas­sa­gyar­ma­ti közös­sé­gi szál­ló­ról Német­or­szág­ba csempészni.

Az iraki csa­lád ápri­lis 4-én érke­zett a balas­sa­gyar­ma­ti szál­ló­ra, miu­tán a Beván­dor­lá­si és Mene­kült­ügyi Hiva­tal a mene­kült­kén­ti, illet­ve oltal­ma­zott­kén­ti elis­me­rés érde­ké­ben benyúj­tott kérel­mü­ket elutasította.

A gyanú sze­rint a csa­lád már Magyar­or­szá­gon kapta meg a szír gya­nú­sí­tott tele­fon­szá­mát azzal az infor­má­ci­ó­val, hogy ő segít­het Magyar­or­szág­ról Német­or­szág­ra eljut­ni, a fel­nőt­te­ket fejen­ként 700,- a gye­re­ke­ket pedig 350,- euró­ért szál­lí­ta­ná el.

Balas­sa­gyar­mat­ra érke­zé­sük után a csa­lád­fő fel­vet­te a kap­cso­la­tot a szír gya­nú­sí­tot­tal, közöl­ve a tar­tóz­ko­dá­si helyü­ket, és azt hogy a szál­lót 10 és 12 óra közöt­ti idő­ben hagy­hat­ják el. Az ember­csem­pész kéré­sé­re a csa­lád­fő magá­ról és gyer­me­ké­ről fény­kép­fel­vé­telt is kül­dött, és meg­egyez­tek abban, hogy más­nap 10 óra­kor csa­lád­já­val a szál­lót elhagy­ják, és az ember­csem­pész egy feke­te színű autó­val fogja várni őket a szál­ló bejá­ra­ta közelében.

A meg­be­szél­tek­nek meg­fe­le­lő­en a szál­ló mel­let­ti egyik utcá­ban talál­koz­tak, a gya­nú­sí­tot­tak által hasz­nált német rend­szá­mú gép­ko­csit az orosz állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott vezet­te, mel­let­te ült a szír ember­csem­pész. A csa­lád beszál­lá­sa után Szlo­vá­kia felé indul­tak el, azon­ban a balas­sa­gyar­ma­ti határ­át­ke­lő­hely­nél lévő kami­on­ter­mi­nál­nál rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták őket, ezzel meg­hi­ú­sít­va a bűncselekményt.

A rend­őr­ség a két gya­nú­sí­tott ellen több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tett kísér­le­te miatt indí­tott eljá­rást. A bűn­cse­lek­mény súlyá­ra és külö­nö­sen arra tekin­tet­tel, hogy a két férfi magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­zik, fenn­áll szö­ké­sük, illet­ve elrej­tő­zé­sük veszé­lye, így az is, hogy az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél jelen­lé­tük csak kény­szer­in­téz­ke­dés útján biz­to­sít­ha­tó. Mivel bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se végett érkez­tek Magyar­or­szág­ra, fenn­áll ese­tük­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság ezért az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve mind­két férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.