Főoldal » Archív » Előzetesben az idős-otthonokra specializálódott bűnbanda

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás miatt kez­de­mé­nyez­te három szlo­vák állam­pol­gár - egy 42 és egy 38 éves férfi, ille­tő­leg egy 28 éves nő - elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik szám­lá­já­ra több magyar­or­szá­gi betö­rés írható.

A gya­nú­sí­tot­tak az elmúlt három hónap alatt leg­alább négy idő­sek ott­ho­ná­ba tör­tek be ablak­be­fe­szí­tés mód­sze­ré­vel Békés­csa­bán, Kon­do­ro­son, Győr­új­ba­rá­ton és Pan­non­hal­mán. A leg­na­gyobb kárt 2017. augusz­tus végén Kon­do­ro­son okoz­ták, ahon­nan 2 db lemez­ka­zet­tát és 1 db bútor­szé­fet lop­tak el, ame­lyek­ben össze­sen közel 3 mil­lió forint volt. Egy másik kon­do­ro­si nyug­dí­jas ház udva­rá­ról egy kerék­párt is eltu­laj­do­ní­tot­tak, egy magán­ház­ból pedig külön­fé­le kézi­szer­szá­mo­kat. A gya­nú­sí­tot­tak leg­utóbb 2017. novem­ber 27. nap­ján egy pan­non­hal­mi nyug­dí­jas házba tör­tek be, ahon­nan a pénz­ka­zet­ták fel­fe­szí­té­se után 1,8 mil­lió forin­tot zsák­má­nyol­tak. Nem sok­kal ezt köve­tő­en Komá­rom­ban, a Duna-hídnál fog­ták el őket, ami­kor a lopott pénz­zel Szlo­vá­ki­á­ba akar­tak távozni.

A rend­őr­ség vizs­gál­ja, hogy mely továb­bi magyar­or­szá­gi betö­ré­sek­hez lehet köze a most lefü­lelt ban­dá­nak, így továb­bi gya­nú­sí­tá­sok is vár­ha­tó­ak az ügyben.

Az eset érde­kes­sé­ge, hogy a 42 éves szlo­vák férfi koráb­ban volt már Magyar­or­szá­gon bün­tet­ve hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt, de más néven, mivel azóta nevet változtatott.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a még fel nem tárt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy a még isme­ret­len bűn­tár­sa­ik­kal tör­té­nő össze­be­szé­lés­sel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elrendelte.