Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesben az idős rokonát bántalmazó és zsaroló kisteleki férfi

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a kis­te­le­ki fér­fit, aki édes­any­ját és annak fér­jét bán­tal­maz­ta, ille­tő­leg zsa­rol­ta pénz­szer­zés végett.

A gyanú sze­rint a férfi 2016. novem­ber 29-én kis­te­le­ki házá­ban bán­tal­maz­ta az egész­sé­gi álla­po­tá­nál fogva maga­te­he­tet­len, több mint 80 éves sér­tet­tet, az édes­any­ja fér­jét. Test­szer­te több alka­lom­mal meg­ütöt­te és meg­rúg­ta őt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben orr­csont­tö­rést és egyéb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek gyógy­tar­ta­ma 8 napon túli. A cse­lek­ménnyel össze­füg­gés­ben a bíró­ság elren­del­te 60 napra a gya­nú­sí­tott távol­tar­tá­sát az ingat­lan­tól és az abban lakók­tól. A távol­tar­tás sze­rint tilos volt a velük való köz­vet­len érint­ke­zés­be kerü­lés is.

A távol­tar­tás hatá­lya alatt és annak elle­né­re a gya­nú­sí­tott rend­sze­re­sen meg­je­lent az ingat­lan­ban, ahol azzal fenye­get­te édes­any­ját és annak fér­jét, hogy meg­öli. A leg­utol­só alka­lom­mal, ami­kor a sér­tet­tet ismét bán­tal­maz­ta, meg­fe­nye­get­te, hogy elvág­ja a tor­kát, amennyi­ben nem ad neki pénzt. Ennek azzal adott nyo­ma­té­kot, hogy ököl­lel ütle­gel­te, ille­tő­leg a nya­ká­nál foj­to­gat­ta az idős fér­fit. A sér­tett védel­mé­re kelt a fele­sé­ge, aki egy­ben a gya­nú­sí­tott édes­any­ja és aki az őt is érő bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra mint­egy 3.000.-Ft-ot adott át fiának.

A bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te azt. A hatá­ro­zat jog­erő­re emelkedett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Kis­te­le­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ja a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­ügye­le­te mellett.