Főoldal » Archív » Előzetesben az időskorú sértettet kirabló két férfi

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során, a szom­ba­ti napon elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, akik 2016. októ­be­ré­nek végén, For­rás­kú­ton kira­bol­tak egy idős férfit.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tők - mind­ezi­dá­ig isme­ret­le­nül maradt tár­suk­kal együtt - autó­val men­tek For­rás­kút­ra azért, hogy rabol­ja­nak. A gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke a gép­ko­csi­ban maradt és figyelt, miköz­ben a másik gya­nú­sí­tott, ille­tő­leg isme­ret­len tár­suk bemász­tak egy helyi lakos udva­rá­ba, majd a nyi­tott ajtón keresz­tül bemen­tek a lakó­épü­let­be. Itt egyi­kő­jük lefog­ta a tévé előtt alvó sér­tet­tet és szá­ját befog­va pénzt köve­telt tőle. Ezalatt a társa a házat átku­tat­ta. Ezután a sér­tett keze­it egy kábel­kö­te­ge­lő­vel össze­kö­töt­ték, egy sál­lal és egy puló­ver­rel meg­kö­töz­ték a lába­it, majd a ház­ból mobil­te­le­font, éksze­re­ket és kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el mind­össze­sen 15.000.-Ft értékben.

A bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás elrendelésére.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva mind­két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.