Főoldal » Archív » Előzetesben az óvodánál magát mutogató férfi

A sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság elren­del­te annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint az egyik Komá­rom mel­let­ti tele­pü­lés óvo­dá­já­nál magát sze­mé­rem­sér­tő módon mutogatta.

A gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő férfi 2018. ápri­lis 23-án, a nemi szer­vét a nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se érde­ké­ben az óvoda kerí­té­sé­nél hat kis­ko­rú gyer­mek előtt sze­mé­rem­sér­tő módon mutogatta.

A nyo­mo­zás során adat merült fel arra is, hogy az elkö­ve­tő az egyik komá­ro­mi óvoda előtt is muto­gat­ta magát.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, vele szem­ben több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, ezért fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye. A járás­bí­ró­ság osz­tot­ta az ügyész­ség indít­vá­nyát és a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.

A vég­zés nem jog­erős, a gya­nú­sí­tott és a védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.