Főoldal » Archív » Előzetesben az üzletszerű bérlethamisítás gyanúsítottja

A férfi 2013. évtől kez­dő­dő­en - ked­vez­mé­nyes áron, 4000-6000.- forint közöt­ti össze­gért - hamis Buda­pest bér­le­te­ket árult egy inter­ne­tes por­tá­lon. A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt foly­ta­tott ügy­ben indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - elő­ze­tes­ben az üzlet­sze­rű bér­let­ha­mi­sí­tás gyanúsítottja